Strategisch voorraadbeleid

"Sluit uw wens portefeuille aan op de huidige en toekomstige vraag naar sociale woningen?" 

En bestaat er een koppeling met de reguliere beheer- en onderhoudsprocessen? Kunt u één van deze vragen niet volmondig met ‘ja’ beantwoorden dan is er wellicht sprake van verspilling door onduidelijke afstemming van de doelstellingen. Het strategisch voorraadbeleid biedt hierbij een kader voor ingrepen in uw woningbezit. Bijvoorbeeld door het uitwerken van strategische uitgangspunten tot gebiedsvisies en complexbeheerplannen. Heroverweging van het strategisch voorraadbeleid en afgeleide kaders voor de reguliere processen kunnen leiden tot efficiëntere ingrepen.